Akkurat nå! Fri frakt på bestillinger over 3 000 kr! Les vilkår her.

LEIEBETINGELSER FOR UTLEIEHENGERE


 1. Låntaker skal ved mottagelsen av BAUHAUS-tilhengeren kontrollereat tilhengeren er i orden, herunder påse at tilhengeren er rengjort,driftsklar og uten feil eller mangler. Eventuelle feil eller mangler skal straks meddeles BAUHAUS.

 2. Du betaler et depositum på kr. 1000 – som reserveres på din konto.Beløpet er til sikkerhet for eventuell skade eller tyveri av tilhengeren, bøter, manglende henting eller levering, rengjøring eller eventuell leie.
  Bruker du Visa eller Mastercard, kan det ta opp til 30 dager før din bank frigjør depositumet. Derfor trekker ikke BAUHAUS ditt depositum og kan heller ikke frigjøre det. Vi trekker kun det beløp du eventuelt skal betale. Resten holder din bank tilbake.

 3. Hvis du blir forhindret fra å hente den reserverte BAUHAUS-tilhengeren, kan du kansellere din reservasjon inntil én time før utleveringstidspunktet, og du blir da trukket 25,- i reservasjonsgebyr. Avbestilling skal skje via selvbetjening www.bauhaus.no.

 4. Dersom den reserverte BAUHAUS-tilhengeren ikke hentes senest én time etter den ble reservert, kan reservasjonen bli kansellert og det trekkes 199,- i uteblivelsesgebyr fra ditt depositum.

 5. Får du en parkeringsbot pga. ulovlig parkering av BAUHAUS-tilhengeren som du har lånt, er du ansvarlig for boten. Dersom du ikke betaler innen forfallsfristen, mottar du en faktura fra BAUHAUS på botens beløp, samt et purregebyr.

 6. BAUHAUS-tilhengeren skal tilbakeleveres i rengjort stand senest på det avtalte tilbakeleveringstidspunkt og innenfor utleveringsstedets åpningstid.
  Etterlates tilhenger på BAUHAUS parkeringsplass utenom varehusets åpningstid, er BAUHAUS berettiget til å holde det innbetalte depositum tilbake.
  Dersom BAUHAUS-tilhengeren ikke tilbakeleveres innen avtalt tid, oppkreves et gebyr på kr. 199 for hver påbegynte time.
  Dersom BAUHAUS-tilhengeren ikke tilbakeleveres i rengjort stand, skal du betale et rengjøringsgebyr på kr. 500 som skal betales ved til tilbakelevering av tilhengeren.

 7. BAUHAUS-tilhengeren kan kun benyttes av låntaker og må kun benyttes i Norge. Benyttes tilhengeren utenfor Norge, skjer dette for låntakers risiko og BAUHAUS forbeholder seg retten til å kreve erstatning av ethvert tap som måtte oppstå i den forbindelse.
  BAUHAUS-tilhengeren må ikke fremleies, og heller ikke benyttes til befraktning av personer eller dyr.
  BAUHAUS er ikke ansvarlig for skade forvoldt på personer eller gods som er oppstått i forbindelse med lånet av tilhengeren, herunder skade på låntakers bil. BAUHAUS er videre ikke ansvarlig for tap oppstått ved driftsavbrudd eller avbrytelser av arbeid m.v. som måtte skyldes funksjonssvikt ved tilhengeren.
  BAUHAUS er under ingen omstendighet erstatningsansvarlig for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller indirekte tap hos låner eller tredjemann.
  Tap BAUHAUS lider som følge av krav fremsatt av tredjemann på bakgrunn av skade på tredjemann eller tredjemanns eiendeler forvoldt av eller i forbindelse med den utlånte tilhengeren kan BAUHAUS kreve erstattet av låntaker. BAUHAUS er ikke ansvarlig på skade oppstått på låntaker eller låntakers eiendom.

 8. Eventuelle gebyrer som BAUHAUS oppkrever hos låntaker kan motregnes i det innbetalte depositum.

 9. Låntaker vedtar at utlevering etter tvangsfullbyrdelsesloven kapitel 13 kan kreves når leietiden er løpt ut. BAUHAUS kan således begjære tvangsfullbyrdelse uten sikkerhetsstillelse for låntakers regning. Gebyr i henhold til punkt 6 løper inntil tilhengeren er tilbakelevert.

 10. Låneavtalen kan kun forlenges ved ny skriftlig avtale.

 11. BAUHAUS-tilhengere er forsikret via BAUHAUS. Ved skader som oppstår mens tilhengeren er koblet til motorvogn, gjelder motorvognens ansvarsforsikring også for tilhengeren. For skader som dekkes av BAUHAUS’ forsikring gjelder en egenandel på 2.500 kr. og BAUHAUS har rett til å tilbakeholde hele eller deler av det innbetalte depositum til dekning av dette. Så fremt skaden eller tapet utgjør et større beløp enn depositumet, skal leier betale ytterligere 1.500 kr. svarende til den totale egenandel på 2.500 kr.
  Beregnes skaden eller tapet til et mindre beløp enn egenandelen, utbetales differansen til låntaker, når en endelig beregning er utført av BAUHAUS. Så fremt skaden dekkes av forsikringen, kan låntaker ikke belastes betaling ut over egenandelen.

 12. Forsikring gjelder ikke ved skader forvoldt på tilhengeren eller tilhengerens utstyr ved låntakers forsettlige handling. Forsikringen kan falle bort eller settes ned dersom skade som nevnt i forrige punktum er forvoldt ved grov uaktsomhet av låntaker. Tap som ikke dekkes av forsikringen,kan BAUHAUS kreve fra låntaker.

 13. Eventuelle utgifter for låner på grunn av uhell er BAUHAUS uvedkommende.

 14. Ved tyveri av BAUHAUS-tilhengeren som dekkes av forsikringen gjelder en egenandel på 2.500 kr. BAUHAUS er berettiget til å tilbakeholde innbetalt depositum samt belaste ytterligere 1.500 kr. svarende til den totale egenandel på 2.500 kr. Skyldes tyveriet låntakers forsettlige eller grovt uaktsomme adferd, dekkes tyveriet ikke av forsikringen, og BAUHAUS kan kreve erstatning av låntaker for tap som følge av tyveriet.


 
 

Meld inn retur & reklamasjon

Les mer her

Bli med i BAUHAUS Premium

Kundeklubben som gir deg tilbud, service og inspirasjon

Avslutt
Legg til i favoritter

Legg til i favoritter

Ved å legge til produkter i favoritter, kan du enkelt få en oversikt over valgte produkter.

Logg inn eller Registrer